info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 61
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) จำนวน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา ห poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 8 บ้านหนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ราคาโครงการก่อสร้างถนนแอ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบส่งน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105 รายละเอียดตา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกั poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องการเปิดเผยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้ายสวรรค์-ดงหว้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญชัย หมู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลุกรังถนนเพลิ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังถนนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น