info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
folder ประกาศตรวจรับงานจ้าง
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง (ถนนโคกสูง-หนองลาด) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง (ถนนโพธิ์ชัย) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา (ถนนประชาสามัคคี) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา (ถนนประชาร่วมใจพัฒนา 2) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DL TV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น