info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
account_box โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง
นางสุภาพร คูโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง
นางสุภาพร คูโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง
นางสุภาพ รัตแสนศรี
ครู
นางสุภาพ รัตแสนศรี
ครู
นายบุญเสริม พิมพา
ครู
นายบุญเสริม พิมพา
ครู
นายสมยงค์ นามคาน
ครู
นายสมยงค์ นามคาน
ครู
นางสุดา ลาพาศ
ครู
นางสุดา ลาพาศ
ครู
นางสาวประจงจิตย์ ขันตี
ครู
นางสาวประจงจิตย์ ขันตี
ครู
นางนัทธมน จันทร์อัมพร
ครู
นางนัทธมน จันทร์อัมพร
ครู
นางสาวกิ่งแก้ว ผกานนท์
ครู
นางสาวกิ่งแก้ว ผกานนท์
ครู
นางกมลทิพย์ พันธ์แดง
ครู
นางกมลทิพย์ พันธ์แดง
ครู
นางสาวสุกัญญา แสนไชย
ครู
นางสาวสุกัญญา แสนไชย
ครู
นางสาวปริศนา รักษาเมือง
ครู
นางสาวปริศนา รักษาเมือง
ครู
นางสุภาพร จันทร์ใบ
ครู
นางสุภาพร จันทร์ใบ
ครู
นางอรุนีย์ ทิมินกุล
ครู
นางอรุนีย์ ทิมินกุล
ครู
นางสุธิดา จันทร์อัมพร
ครู
นางสุธิดา จันทร์อัมพร
ครู
นายจักราวุธ โยธะบุรี
ครูผู้ช่วย
นายจักราวุธ โยธะบุรี
ครูผู้ช่วย
นายภัทรพงศ์ ขัติยะมาตย์
ครูผู้ช่วย
นายภัทรพงศ์ ขัติยะมาตย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวภัคญภา ไชยสันติ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวภัคญภา ไชยสันติ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
ผู้ช่วยครู
นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุภาวดี ถินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาวดี ถินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายถนอม ไชยหาญ
นักการภารโรง
นายถนอม ไชยหาญ
นักการภารโรง
นายดุลเดช แสงศิลา
ภารโรง
นายดุลเดช แสงศิลา
ภารโรง
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น