เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
สัปดาห์นี้2,905
เดือนนี้15,895
ปีนี้190,740
ทั้งหมด362,406

account_box โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง
นางสุภาพร คูโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง
นางสุภาพ รัตแสนศรี
ครู
นายบุญเสริม พิมพา
ครู
นายสมยงค์ นามคาน
ครู
นางสุดา ลาพาศ
ครู
นางสาวประจงจิตย์ ขันตี
ครู
นางนัทธมน จันทร์อัมพร
ครู
นางสาวกิ่งแก้ว ผกานนท์
ครู
นางกมลทิพย์ พันธ์แดง
ครู
นางสาวสุกัญญา แสนไชย
ครู
นางสาวปริศนา รักษาเมือง
ครู
นางสุภาพร จันทร์ใบ
ครู
นางอรุนีย์ ทิมินกุล
ครู
นางสุธิดา จันทร์อัมพร
ครู
นายจักราวุธ โยธะบุรี
ครูผู้ช่วย
นายภัทรพงศ์ ขัติยะมาตย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวภัคญภา ไชยสันติ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุภาวดี ถินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายถนอม ไชยหาญ
นักการภารโรง
นายดุลเดช แสงศิลา
ภารโรง
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น