เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
สัปดาห์นี้2,905
เดือนนี้15,895
ปีนี้190,740
ทั้งหมด362,406

group สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844280833
นายถวิล รัตแสนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0933902967
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นางดวงเนตร สุทธิวรรณา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0833442323
นายสมบัติ ทัพธานี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0895771017
นายบุญณชาติ ลาลด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าสิบเอกทศพล ทิพโกมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0985920627
นางสาวิตรี แสนสายเนตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0885129591
สิบตรีพรศักดิ์ ห่วงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0872342261
นางสาวจีรประภา นัยจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872416501
นายปรีชา สุทธิวรรณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0637517695
นางอุมาพร รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยา หุ้ยน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญหนัก เกตุบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายนำโชต นันทจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชัย พุทธวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัศวิน จันทร์นิน
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี แข็งแรง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปุญญิสา นามเกียรติ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0935659858
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น