info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142
group กองคลัง
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856832595
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856832595
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นางวนิดา คำไสย
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0817393513
นางวนิดา คำไสย
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0817393513
นางศราพร มณีโชติ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0952651995
นางศราพร มณีโชติ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0952651995
นายกิตติศักดิ์ เหนือจำทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0986735428
นายกิตติศักดิ์ เหนือจำทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0986735428
นางสาวเกศินี อู่ทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0813627423
นางสาวเกศินี อู่ทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0813627423
นางอนงค์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898455528
นางอนงค์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898455528
นายโยทิน ไชยสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโยทิน ไชยสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา รักษาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา รักษาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น