เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12269
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
 • ข้อ ๑.เพศ
 • ข้อ ๒.อายุ
 • ข้อ ๓.ติดต่องานด้านใด
 • ข้อ ๔.ประเภทตำแหน่ง
 • ข้อ ๕.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
 • ข้อ ๖.เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
 • ข้อ ๗.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
 • ข้อ ๘.การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
 • ข้อ ๙.มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
 • ข้อ ๑๐.มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
 • ข้อ ๑๑.มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
 • ข้อ ๑๒.มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
 • ข้อ ๑๓.มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
 • ข้อ ๑๔.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
 • ข้อ ๑๕.สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
 • ข้อ ๑๖.มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
 • ข้อ ๑๗.สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
 • ข้อ ๑๘.การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
 • ข้อ ๑๙.อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
 • ข้อ ๒๐.ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน