ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง