ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง จำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง