ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง