ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง