messager
 
เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 233
เดือนนี้3,163
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,739
ทั้งหมด 280,000

group ฝ่ายบริหาร
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายสมบูรณ์ ทันโหศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0986042447
นายสุพจน์ เบญจวนิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 063869825
นายสมศักดิ์ โม้ทองศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 065-2279024
นายประพล หาญตระกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 093-0848126
group ฝ่ายสภา
นายปัญญา สีหานาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895755868
นายอนุพงษ์ เศษเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0636235625
นายสิทธิพงษ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0615491606
นายวีรพล สนั่นเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0862237681
นายอดิศักดิ์ อามาตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0982983020
นายประเสริฐ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0801776308
นายถนอมรักษ์ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0622243984
นางสาวปาลิดา ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0653450188
นายสงวน ทองแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0893964243
นายพงศ์พัทธ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0931307642
นายสงกรานต์ นันทจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0819654352
นายนะสิทธิ์ โยระบัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0807186381
group หัวหน้าส่วนราชการ
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0895725071
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0895725071
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0816016942
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816016942
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นายสุรเทพ ยุบล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0817993443
นางสาวนิชฎา พาลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 090-9743129
group สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844280833
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นายสุรเทพ ยุบล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0817993443
นางดวงเนตร สุทธิวรรณา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0833442323
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวิตรี แสนสายเนตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0885129591
จ่าสิบเอกทศพล ทิพโกมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0985920627
นางสาวปุญญิสา นามเกียรติ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0935659858
สิบตรีพรศักดิ์ ห่วงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : -
นายปรีชา สุทธิวรรณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0637517695
นางอุมาพร รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยา หุ้ยน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนำโชต นันทจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชัย พุทธวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัศวิน จันทร์นิน
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี แข็งแรง
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองคลัง
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856832595
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นายกิตติศักดิ์ เหนือจำทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0986735428
นางศราพร มณีโชติ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0952651995
นางสาวเกศินี อู่ทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0813627423
นางอนงค์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898455528
นายโยทิน ไชยสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา รักษาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองช่าง
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816016942
นายชินณวรรธภาค จันทร์ใบ
นายช่างโยธา
นายจิตรกร อ่อนละมุล
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายนนท์นันท์ อุ่นอก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนุวัฒน์ ภูมิประสาท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นางสาวกุลสตรี มูลป้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บริหารเทศบาล
group ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา /ข้าราชการประจำ
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน