info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
group ฝ่ายบริหาร
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายสมบูรณ์ ทันโหศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0986042447
นายสมบูรณ์ ทันโหศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0986042447
นายสุพจน์ เบญจวนิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 063869825
นายสุพจน์ เบญจวนิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 063869825
นายสมศักดิ์ โม้ทองศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 065-2279024
นายสมศักดิ์ โม้ทองศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 065-2279024
นายประพล หาญตระกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 093-0848126
นายประพล หาญตระกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 093-0848126
group ฝ่ายสภา
นายปัญญา สีหานาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895755868
นายปัญญา สีหานาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895755868
นายอนุพงษ์ เศษเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0636235625
นายอนุพงษ์ เศษเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0636235625
นายสิทธิพงษ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0615491606
นายสิทธิพงษ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0615491606
นายวีรพล สนั่นเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0862237681
นายวีรพล สนั่นเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0862237681
นายอดิศักดิ์ อามาตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0982983020
นายอดิศักดิ์ อามาตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0982983020
นายประเสริฐ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0801776308
นายประเสริฐ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0801776308
นายถนอมรักษ์ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0622243984
นายถนอมรักษ์ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0622243984
นางสาวปาลิดา ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0653450188
นางสาวปาลิดา ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0653450188
นายสงวน ทองแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0893964243
นายสงวน ทองแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0893964243
นายพงศ์พัทธ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0931307642
นายพงศ์พัทธ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0931307642
นายสงกรานต์ นันทจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0819654352
นายสงกรานต์ นันทจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0819654352
นายนะสิทธิ์ โยระบัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0807186381
นายนะสิทธิ์ โยระบัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0807186381
group หัวหน้าส่วน
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0895725071
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0895725071
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 0895725071
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0816016942
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0816016942
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816016942
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0816016942
นายถวิล รัตแสนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0933902967
นายถวิล รัตแสนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร : 0933902967
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร : 0646803694
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร : 0862345426
group สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844280833
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844280833
นายถวิล รัตแสนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0933902967
นายถวิล รัตแสนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0933902967
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นางดวงเนตร สุทธิวรรณา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0833442323
นางดวงเนตร สุทธิวรรณา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0833442323
นายสมบัติ ทัพธานี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0895771017
นายสมบัติ ทัพธานี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0895771017
นายบุญณชาติ ลาลด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายบุญณชาติ ลาลด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าสิบเอกทศพล ทิพโกมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0985920627
จ่าสิบเอกทศพล ทิพโกมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0985920627
นางสาวิตรี แสนสายเนตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0885129591
นางสาวิตรี แสนสายเนตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0885129591
สิบตรีพรศักดิ์ ห่วงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0872342261
สิบตรีพรศักดิ์ ห่วงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0872342261
นางสาวจีรประภา นัยจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872416501
นางสาวจีรประภา นัยจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872416501
นายปรีชา สุทธิวรรณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0637517695
นายปรีชา สุทธิวรรณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0637517695
นางอุมาพร รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยา หุ้ยน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยา หุ้ยน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญหนัก เกตุบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญหนัก เกตุบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายนำโชต นันทจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายนำโชต นันทจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชัย พุทธวงศ์
คนงานทั่วไป
นายวันชัย พุทธวงศ์
คนงานทั่วไป
นายโยธิน สามารถ
นักการภารโรง
นายโยธิน สามารถ
นักการภารโรง
group กองคลัง
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856832595
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856832595
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นางวนิดา คำไสย
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0817393513
นางวนิดา คำไสย
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0817393513
นางศราพร มณีโชติ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0952651995
นางศราพร มณีโชติ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0952651995
นายกิตติศักดิ์ เหนือจำทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0986735428
นายกิตติศักดิ์ เหนือจำทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0986735428
นางสาวเกศินี อู่ทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0813627423
นางสาวเกศินี อู่ทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0813627423
นางอนงค์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898455528
นางอนงค์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898455528
นายโยทิน ไชยสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโยทิน ไชยสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา รักษาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา รักษาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองช่าง
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816016942
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816016942
นายชินณวรรธภาค จันทร์ใบ
นายช่างโยธา
นายชินณวรรธภาค จันทร์ใบ
นายช่างโยธา
นางสาวจารุวรรณ ศรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจารุวรรณ ศรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิตรกร อ่อนละมุล
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายจิตรกร อ่อนละมุล
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายนนท์นันท์ อุ่นอก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนนท์นันท์ อุ่นอก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนุวัฒน์ ภูมิประสาท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายอนุวัฒน์ ภูมิประสาท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ผู้บริหารเทศบาล
group ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น