info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
group ฝ่ายสภา
นายปัญญา สีหานาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895755868
นายปัญญา สีหานาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895755868
นายอนุพงษ์ เศษเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0636235625
นายอนุพงษ์ เศษเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0636235625
นายสิทธิพงษ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0615491606
นายสิทธิพงษ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0615491606
นายวีรพล สนั่นเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0862237681
นายวีรพล สนั่นเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0862237681
นายอดิศักดิ์ อามาตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0982983020
นายอดิศักดิ์ อามาตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0982983020
นายประเสริฐ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0801776308
นายประเสริฐ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0801776308
นายถนอมรักษ์ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0622243984
นายถนอมรักษ์ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

โทร : 0622243984
นางสาวปาลิดา ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0653450188
นางสาวปาลิดา ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0653450188
นายสงวน ทองแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0893964243
นายสงวน ทองแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0893964243
นายพงศ์พัทธ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0931307642
นายพงศ์พัทธ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0931307642
นายสงกรานต์ นันทจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0819654352
นายสงกรานต์ นันทจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0819654352
นายนะสิทธิ์ โยระบัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0807186381
นายนะสิทธิ์ โยระบัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

โทร : 0807186381
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น