เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12263
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2565 (สตง.รับรอง)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ ทต.โคกสูง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลโคกสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี ๒๕๖๔ (LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file โครงการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทต.โคกสูง ประจำปีงบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน