info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 8 บ้านหนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น