info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะปละขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จำนวน 1 โรง ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง จำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา6 (ถนนด้านทิศใต้วัดโนนสะอาด) จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก-นาดี จุดสิ้นสุด สามแยกด้านทิศตะวันออกวัดโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้นบ้านนางทองใบ จันทะเสน จุดสิ้นสุดบ้านนายเข็มชาติ กล้าหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา4 จุดเริ่มต้น ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายหาญ พรมโคตร จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา - ดงหว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 9-0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา4 จุดเริ่มต้น ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายหาญ พรมโคตร จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา - ดงหว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา6 (ถนนด้านทิศใต้วัดโนนสะอาด) จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก-นาดี จุดสิ้นสุด สามแยกด้านทิศตะวันออกวัดโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้นบ้านนางทองใบ จันทะเสน จุดสิ้นสุดบ้านนายเข็มชาติ กล้าหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 9-0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 เดือน (ตั้งแวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง จำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีปงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีปงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาบริการดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง สำหรับค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอรุณ กู๊ดรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอรุณ กู๊ดรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัมพร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมีกระจกเลื่อนขึ้น-ลง และเบาะนั่งซ้ายขวา จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว และตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
1 - 50 (ทั้งหมด 322 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
ผู้บริหารเทศบาล
1631120400 ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น