info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงลูกรังสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรีย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกท poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
photo รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236
photo สถิติการให้บริการประชาชน งบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172
photo รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
photo โครงสร้างพิ้นฐาน คลส.บ้านหนองตะใกล้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
photo ก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหารเทศบาล
folder ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น