info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ / ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร-๓-ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น