เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12197
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

folder มาตรการให้บริการ
description คู่มือการให้บริการการขอรับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการให้บริการการขอรับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕    ชื่อไฟล์: nHgWKvFThu31453.doc
description คู่มือการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕    ชื่อไฟล์: qY8e2FtThu31017.doc
find_in_page คู่มือและขั้นตอนการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือและขั้นตอนการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   ชื่อไฟล์: /index/add_file/
description คู่มือการให้บริการการขอรับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการให้บริการการขอรับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564    ชื่อไฟล์: UsR7JOXFri12936.doc
description คู่มือการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์    ชื่อไฟล์: s7HW8VPFri11944.doc
1 - 5 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน