messager
 
เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 268
เดือนนี้3,163
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,739
ทั้งหมด 280,000

folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตอมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก ตุลาคม ๖๔-มี.ค.๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา /ข้าราชการประจำ
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน