info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
description คู่มือการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
description คู่มือการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
description คู่มือการให้บริการการขอรับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo คู่มือการขอนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
description คูู่มือการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
description คู่มือปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น