เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12218
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

folder ควบคุมภายในองค์กร
insert_drive_file บันทึก เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file รายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตราฐานกระทรวงการคลัง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file บันทึก เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ ทต.โคกสูง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
find_in_page คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file บันทึกข้อความแจ้งผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่อยงานย่อยของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
find_in_page รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
find_in_page รายงานการควบคุมภายใน (กองช่าง) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
photo ควบคุมภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน