เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้5,189
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)51,788
ทั้งหมด 261,047

folder ควบคุมภายในองค์กร
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน แบบ ปค.5
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน แแบบ ปค.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แแบบ ปค.6 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file บันทึก เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
find_in_page รายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตราฐานกระทรวงการคลัง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file บันทึก เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ ทต.โคกสูง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
find_in_page คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file บันทึกข้อความแจ้งผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่อยงานย่อยของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
find_in_page รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
find_in_page รายงานการควบคุมภายใน (กองช่าง) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file รายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
photo ควบคุมภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน