info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวปุญญิสา นามเกียรติ
นักวิชาการศีกษา
นางสาวปุญญิสา นามเกียรติ
นักวิชาการศีกษา
นางประไพพร ภูดวงดาษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประไพพร ภูดวงดาษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพิสมัย จันทโพธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพิสมัย จันทโพธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววนิดา วงขุมเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววนิดา วงขุมเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจินตนา ชาเมืองศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางจินตนา ชาเมืองศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางไทยรัฐ โสนางาม
ผู้ดูแลเด็ก
นางไทยรัฐ โสนางาม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรดี ทวีทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรดี ทวีทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐานิตา โคตรสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐานิตา โคตรสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น