info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง เลขที่ 199 หมู่ที่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 042-219447 โทรสาร. 042-219446 เทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโคกสูงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๗.๐๐ น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา4 จุดเริ่มต้น ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายหาญ พรมโคตร จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา - ดงหว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา6 (ถนนด้านทิศใต้วัดโนนสะอาด) จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก-นาดี จุดสิ้นสุด สามแยกด้านทิศตะวันออกวัดโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้นบ้านนางทองใบ จันทะเสน จุดสิ้นสุดบ้านนายเข็มชาติ กล้าหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 9-0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีปงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอรุณ กู๊ดรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนายสมัย ชัยอุบล จุดสิ้นสุด ที่นายธันวา ขยันพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 นมกล่องปิดเทอม และส่วนที่จัดซื้อเพิ่มให้ครบ 100 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+200ม. - กม.0 + 300ม.) ตำบลหนองเม็ก เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้ายสวรรค์-ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ สถานที่ก่อสร้างถนนต้ายสวรรค์-ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้น ที่นายบัวจันทร์ ผิวนวล จุดสิ้นสุด ที่นายสีดา สาครเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนางสวรรค์ ไชยหาญ จุดสิ้นสุด บ้านนางเบญจวรรณ บุตรวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนโคกสูง-โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้างด้านเทิศตะวันออกถนนโคกสูง-โสกหมูจุดเริ่มต้นจากร่องระบายน้ำเดิมจุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ช่วงที่ 2สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตก ถนนโคกสูง-โสกหมู จุดเริ่มต้นบ้านนางสายันต์ วรยศ จุดสิ้นสุดบ้านนายภูเงิน ไชยหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้นถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดถนนสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทองหมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นบ้านนายชาญ นันทะจันทร์ จุดสิ้นสุดบ้าน ร.ท.อรุณ โคตรวงศ์สาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่าขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง และขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่าขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ประจำงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนนหนองเม็ก-บ้านเชียง-ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนสายแยกหนองเม็ก-บ้านเชียง-ทุ่งบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นจากถนนสายหนองตาใกล้-หนองหาน จุดสิ้นสุด วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงหว้าน-ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน สถานที่ก่อสร้างถนนดงหว้าน-ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางยศ โซ่เงิน จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุรศักดิ์ มัณฑะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยางเม็กใหญ่ - หนองบัวแดง จุดสิ้นสุด สุดเขตเทศบาลตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหนองหาน - หนองตาใกล้ จุดสิ้นสุด ดอนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้น บ้านนายวัฒนา ทองแสน จุดสิ้นสุด ถนนลาดยาง เม็กใหญ่ - หนองบัวแดง (ทิศตะวันออกวัดป่าเม็กใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกสูง - หนองลาด (ถนนโคกสูง - คำส้มโฮง -หนองลาด) หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ (จุดเริ่มต้นที่ดินนายสากล สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด แยกถนนลาดยางโคกสูง-เม็กใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม(โรงเรียน) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564 และนมกล่องปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 1 (หนองนกทา-หนองหิน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์เจริญ 2 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแสนสี - ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองแสนสี - ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น หนองแสนสี จุดสิ้นสุด ทุ่งบ่อ (บริเวณที่นานางประยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองลาด - ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา หมู่ที่ 9 บ้านหนองลาด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองลาด - ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา จุดเริ่มต้น ที่นานายสมร ศรีสังกา จุดสิ้นสุด ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองตาใกล้ - วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายนิยม ตอนเหนือ จุดสิ้นสุด บริเวณทิศตะวันตกวัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยฝายบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง บริเวณที่นา นายอร่าม ปานเชียงวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามัคคีศรีมงคล 1 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองตาใกล้-หนองนกทา หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9 - 0001 ถ.สายสามแยกถนน โคกสูง-เม็กใหญ่-หนองนกทา-คำยาง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 590 ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยบ้าน บริเวณทิศใต้ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สันฝายสูง 1.50 ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านต้ายสวรรค์ - บ้านหนองนกทา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. 9-0001 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.04 เมตร งานไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
1 - 43 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
1586797200 ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
นายสรอรรถ คุโน
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895725071
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น